Polycon Oy:n tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) mukainen seloste

REKISTERINPITÄJÄ

Polycon Oy, Linnoitustie 2, 02600 Espoo, puh. 010 470 9680

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tietosuojavastaava, Polycon Oy, tietosuoja@polycon.fi

REKISTERIN NIMI

Polycon Oy:n asiakastietojen/henkilötietojen rekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään Polycon Oy:n sisäisen toiminnan hallinnointiin sekä asiakassuhteen ja asiakasviestinnän hoitamiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään henkilöstöstä ja asiakkaista seuraavat tiedot:

käyttäjäkohtaiset tiedot: nimitiedot, osoitetiedot, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero
rekrytoitavien hakijoiden hakemus- ja henkilötiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään tai asiakasyrityksen edustajalta asiakassuhteen aikana.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Polycon ei käytä tai hyödynnä aineistoa muuhun kuin ydintoimintansa mukaiseen tarkoitukseen. Asiakkaan aineistoa ei näytetä, eikä luovuteta sivulliselle eikä anneta sitä oikeudetta teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi. Muilta osin rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia tietoja ulkopuolisille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri on niiden Polycon Oy:n omaan ja asiakkaiden henkilökuntaan kuuluvien henkilöiden käytössä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterissä olevan tiedon muokkaaminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä Polycon Oy:ssä tai Polycon Oy:n asiakasorganisaatioissa pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on käyttöoikeus myönnetty.

Tiedot on suojattu tahalliselta ja tahattomalta tuhoutumiselta. Tiedostoista otetut varmuuskopiot säilytetään turvallisessa paikassa. Järjestelmän sisäiset tietoyhteydet on toteutettu suljetulla verkolla. Ulkopuoliset yhteydet on suojattu palomuurein. Polycon Oy säilyttää tiedot sovellettavissa olevien, lakisääteisten ja eettisten ilmoitusvelvollisuutta ja asiakirjojen säilyttämistä koskevien vaatimusten mukaisesti

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyn erikseen niin kirjallisesti pyytäessä toimitetaan kaikki häntä koskevat henkilötiedot järjestelmästä. Tiedot toimitetaan selkokielisessä formaatissa

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Mikäli rekisteröity pyytää oikaisemaan virheellisiä tai puutteellisia henkilötietoja, tehdään muutokset sen perusteella. Oikaisupyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti ja pyynnöt kohdistetaan lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyhin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Polycon on varautunut EU:n GDPR tietosuoja-asetukseen seuraavien alakohtien esittämällä tavalla.

Oikeus tulla unohdetuksi toteutetaan merkitsemällä tiedot siten, ettei niitä enää käsitellä järjestelmässä. Tietoja ei ylikirjoiteta vaan anonymisoidaan siten, ettei rekisteröity ole enää tunnistettavissa.

Henkilötiedot voidaan siirtää toiseen järjestelmään siirrettävällä muistivälineellä.

Polycon ei suorita automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.

Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.