Sähköiset asiointikanavat edistävät hoitotarvikejakelun yhdenvertaisuutta

Hyvinvointialueet vastaavat nyt kaikesta terveydenhuollosta, minkä vuoksi hoitotarvikejakelua tulee alueiden sisällä eli kuntien välillä yhtenäistää. Tämän takia hoitotarvikejakelu halutaan alueellisesti yhtenäistää tasa-arvoisen hoidon edistämiseksi ja toiminnan seurattavuuden parantamiseksi. Asiakaskohtainen hoitotarvikkeiden tarve kirjataan asiakkaan hoitosuunnitelmaan hoitotarvikejakelun työntekijöiden toimesta.

Valtakunnalliset myöntökriteerit toimivat ohjeistuksena henkilöstölle heidän kirjatessaan asiakaskohtaiset suunnitelmat. Tämän myöntökriteerin pohjalta on mahdollista kirjata Effectorin taustaohjauksiin hoitotarvikekohtaisia maksimi- ja minimimääriä, jotka ohjaavat sitä, minkä suuruisia määriä asiakas voi kerrallaan hänelle myönnettyjä hoitotarvikkeita tilata. Yhtenäistymistä tukee taustalle määritelty, yhtenäiseen muotoon kirjattu hoitotarvikkeisto, joka tarkkaan määriteltynä edistää myös potilasturvallisuutta.

Vakiintuneet, yhtenäiset prosessit, sekä Effectorin tarjoama rakenteinen tapa kirjata hoitotarvikejakelun suunnitelmat luovat edellytyksen yhdenvertaiselle hoitotarvikejakelulle.

Hoitotarvikejakelu uudistuu monella hyvinvointialueella

Hyvinvointialueille siirtymisen myötä monella alueella on tehty laajaa yhtenäistämistyötä ja selkeytetty muun muassa hoitotarvikkeiden myöntökriteerejä. Kuntaliiton (2022) mukaan epätasainen kohtelu asiakkaita kohtaan voi aiheutua esimerkiksi hoitotarvikejakelun vaihtelevista käytänteistä sekä prosessien hajanaisuudesta. Samaisen selvityksen mukaan keskimäärin hoitotarvikejakelun kustannukset ovat asukkaita kohtien 31 euroa, minkä myötä hoitotarvikejakeluun voi todeta liittyvän myös paljon säästöpotentiaalia.

Toimiva ja käytännöllinen järjestelmä mahdollistaa paljon tässä muutoksessa. Effector Hoitotarvikejakelu pystyy tukemaan tehokkaasti yhdenvertaisuutta monin eri tavoin ja auttamaan toimintamallien yhtenäistämisessä. Yksilöllinen räätälöinti on kuitenkin mahdollista esimerkiksi hyvinvointialueittain vaihtelevien tilausten kuljetus- ja noutotapojen suhteen, mikä luo joustavuutta myös kauempana asuvien asukkaiden arkeen. Sähköisellä asioinnilla palse-fi-portaalissa voidaan mahdollistaa hoitotarvikkeiden tilaus ajasta riippumatta, mikä joustaa asiakkaiden elämäntilanteiden mukaan.

Hoitotarvikejakelun työntekijöiden näkökulmasta työtä selkeyttää esimerkiksi se, että hoitotarvikkeiden myöntökriteerejä pystytään kirjaamaan tuoteryhmäkohtaisesti Effectorin taustaohjauksiin, jolloin tarvikekohtaisesti pystyy määrittelemään minimi- ja maksimimäärät, joita tietyssä aikajaksossa pystyy enimmillään tilaamaan.

Potilasturvallisuuden näkökulmasta on tärkeää, että sekä myönnetyt että jaellut hoitotarvikkeet on kirjattu yhteneväiseen järjestelmään, jolloin esimerkiksi takaisinvetotilanteissa on helpompi raportoida, kuka on kyseistä tarviketta saanut. Lisäksi sähköiset tilausmahdollisuudet ja lokerikkotoimitukset vapauttavat hoitotarvikejakelun työntekijöille mahdollisuuden keskittää työtehtäviään haluttuun suuntaan, esimerkiksi enemmän ohjeistukseen niille asiakkaille, jotka apua enemmän tarvitsevat.


Lisätiedot: myynti@polycon.fi

Ota yhteyttä