Uutiset

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri siirtyy asteittain VRK-toimikorttien käyttöön KuntoApuun kirjatumisessa ja päätösten allekirjoittamisessa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri siirtyy asteittain Väestörekisterikeskuksen myöntämien toimikorttien käyttöön KuntoApu- järjestelmään kirjautumisessa ja maksusitoumusten, muiden päätösten ja tilausten sähköisessä allekirjoituksessa.

Korttipohjaiset kirjautumistoiminnot ovat olleet käytössä VSSHP:ssa ja alueen terveyskeskuksissa siitä asti kun KuntoApu-järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2006. Varmennettu sähköinen allekirjoitus otettiin käyttöön keväällä 2008 tehostamaan päätösten hyväksymisprosessia, tilaamista ja laskujen hyväksymisperusteen tarkistamista.

Vaiheittainen siirtyminen itse myönnettyjen PKI-korttien käytöstä VRK- toimikorttien käyttöön alkaa loppuvuodesta 2011.

KuntoApu on terveydenhuollon apuvälinepalvelun ja maksusitoumushallinnan johtava tietojärjestelmä, joka on käytössä 17/20 Suomen sairaanhoitopiireistä.

KuntoApu Hoitotarvikejakelu otetaan käyttöön myös Kuopion kaupungissa

Kuopion kaupunki on tilannut KuntoApu Hoitotarvikejakelu -järjestelmän käytettäväksi hoitotarvikejakelutoiminnan kirjaamisessa, seurannassa ja raportoinnissa.

KuntoApu-järjestelmän hoitotarvikejakeluohjelma sisältää:

  • Hoitotarvikejakelupäätösten kirjaamistoiminnot
  • Hoitotarvikejakelutapahtumien kirjaamis- ja selailutoiminnot
  • Hoitotarviketietojen raportoinnin ja kustannusseurannan valituilla rajoituksilla ja ryhmittelyllä
  • Hoitotarvikejakeluun liittyvät tarvike-, asiakasryhmä- ja jakelupisterekisterit

Tarvittaessa myös kotihoidon hoitajat pääsevät selaamaan hoitotarvikejakelujärjestelmän tietoja.

Kuopion kaupunki otti KuntoApu-järjestelmän käyttöönsä apuvälinepalveluiden hallinnassa tämän vuoden alussa, joten käytön laajentaminen hoitotavikejakelun hallintaan oli luontevaa.

Hoitotarvikejakeluosio on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2012 alusta.

KuntoApu-järjestelmän hoitotarvikejakeluosio tukee toiminnan suunnittelua ja seurantaa.

KuntoApu on terveydenhuollon apuvälinepalvelun ja maksusitoumushallinnan johtava tietojärjestelmä, joka on käytössä 17/20 Suomen sairaanhoitopiireistä.

Kaikki KuntoApu-käyttäjät ovat siirtyneet uuteen apuvälineluokitukseen

Uusi kansallinen apuvälineluokitus hyväksyttiin koodistopalvelun johtoryhmässä 1.2.2010, minkä jälkeen alkoivat valmistelut uuden apuvälineluokituksen käyttöönottoon KuntoApu-järjestelmässä. Uusi apuvälineluokitus otettiin ensimmäisenä käyttöön Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien yhteiseen KuntoApu-järjestelmään huhtikuussa 2010.

Tämän jälkeen sairaanhoitopiireissä ollaan tasaiseen tahtiin siirretty uuden apuvälineluokituksen käyttöön. Tänään uusi luokitus otettiin käyttöön myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, minkä jälkeen kaikki seitsemäntoista KuntoApu- järjestelmää käyttävää sairaanhoitopiiriä käyttävät yhdenmukaista ja ajantasaista uutta apuvälineluokitusta.

KuntoApu on terveydenhuollon apuvälinepalvelun ja maksusitoumushallinnan johtava tietojärjestelmä, joka on käytössä 17/20 Suomen sairaanhoitopiireistä.

Sairaanhoidon maksusitoumusten ja laskujen hallinta KuntoApuun myös Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on valinnut KuntoApu-tietojärjestelmän sairaanhoidon maksusitoumusten hallintajärjestelmäksi ja sairaanhoidon laskujen käsittelyjärjestelmäksi.

Tietojärjestelmäkokonaisuuteen kuuluu lisäksi ostopalvelutoimintaan liittyvät raportointitoiminnot sekä työkalu ostopalvelukustannusten siirtämiseksi edelleen kuntalaskutukseen.

Sairaanhoiton ostopalvelujen hallintaohjelmisto otetaan käyttöön loppuvuoden 2011 aikana, jolloin uusien sairaanhoidon maksusitoumuksien käsittely siirtyy KuntoApu-järjestelmään. Vuoden 2012 alusta kaikki sairaanhoidon laskut käsitellään KuntoApu-järjestelmässä.

KuntoApu-järjestelmän sairaanhoidon ostopalvelutoiminnot -moduuli on PSSHP:n käyttöönoton jälkeen käytössä kahdeksassa sairaanhoitopiirissä ja on tällä alueella alan de facto -standardi.

KuntoApu on terveydenhuollon apuvälinepalvelun ja maksusitoumushallinnan johtava tietojärjestelmä, joka on käytössä 17/20 Suomen sairaanhoitopiireistä.

VR Track Oy:n pienkoneiden laitehallintajärjestelmä otettiin käyttöön

Polycon Oy:n VR Track Oy:n pienkonekorjaamoiden käyttöön toimittama rautatiespesifisten koneiden ja kunnossapidon hallintajärjestelmä on otettu käyttöön.

VR Trackin pienkonekorjaamot toimittavat ratojen rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvittavia pientyökoneita VR-Track Oy:n vastaaville liiketoimintalinjoille Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa.

VR Track Pienkonekorjaamo on tämän vuoden alussa perustettu yksikkö muuttuneen organisaation tarpeisiin. Toimintaa on seitsemällä eri paikkakunnalla. Toiminnanohjausta ja laitekannan hallintaa varten rakennetun tietojärjestelmän avulla voidaan mm. seurata reaaliaikaisesti laitteiden sijaintia ja varmistaa laitteiden säännöllinen huolto.

Ennen järjestelmän käyttöönottoa neljä maantieteellistä aluetta vastasivat kukin oman alueensa pienkoneista. Käyttöönottoa varten uuteen järjestelmään siirrettiin tiedot vanhojen alueiden laitekannoista.

KuntoApu- ja Rondo-järjestelmien laskujen käsittely integroidaan Vaasan sairaanhoitopiirissä

Vaasan sairaanhoitopiiri on päättänyt ottaa käyttöön KuntoApu- ja Rondo- järjestelmien integraation apuvälinepalvelun ja lääkinnällisen kuntoutuksen laskujen käsittelyn tehostamiseksi.

Kaksisuuntaisen liittymän avulla laskujen hyväksymisperusteiden tarkistus tapahtuu selkeästi yhdessä järjestelmässä. Liittymän avulla automatisoidaan laskujen kohdistus maksusitoumuksiin ja tilauksiin. Liittymän myötä samojen laskutietojen kirjaaminen kahteen erilliseen järjestelmään loppuu kokonaan.

Liittymä on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön loppuvuoden 2011 aikana.

Vastaavanlainen integraatio on aikaisemmin otettu käyttöön Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä.

KuntoApu on terveydenhuollon apuvälinepalvelun ja maksusitoumushallinnan johtava tietojärjestelmä, joka on käytössä 17/20 Suomen sairaanhoitopiireistä.

KuntoApu-järjestelmän tarjouspyyntöjen ja tarjousten hallintaohjelmisto otetaan käyttöön myös Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on tilannut KuntoApu-järjestelmän tarjouspyyntöjen ja tarjousten hallintaohjelmiston. Ohjelmisto mahdollistaa koko kilpailutusprosessin hallinnan yhdellä järjestelmällä, sisältäen tarjouspyynnön laadinnan, tarjousten käsittelyn, vertailun ja automaattisen pisteytyksen, hankintapäätös- ja hankintasopimusasiakirjojen luomisen sekä sopimustietojen tuottamisen tilaamista varten.

Tarjouspyyntöosio on käytössä myös seitsemässä muussa sairaanhoitopiirissä hankintojen kilpailutuksissa. Ohjelmiston avulla kilpailutusprosessin turhat rutiinit automatisoituvat, tarjouspyyntöjen laadintaan ja tarjousten käsittelyyn kuluva aika vähenee ja huolimattomuusvirheiden mahdollisuus minimoituu.

Tarjouspyyntöosion käyttöönottotyöt aloitetaan kesälomien jälkeen.

KuntoApu on terveydenhuollon apuvälinepalvelun ja maksusitoumushallinnan johtava tietojärjestelmä, joka on käytössä 17/20 Suomen sairaanhoitopiireistä.

Janne Simola siirtyi Polyconin palvelukseen

Janne Simola on aloittanut Polyconin palveluksessa. Janne tulee vastaamaan Effector-järjestelmän myynnistä ja markkinoinnista. Hänellä on pitkä kokemus ohjelmistoratkaisujen myynnistä eri toimialoille sekä suomalaisissa että kansainvälisissä yrityksissä. Lisäksi Jannella on runsaasti kokemusta tuotemarkkinointitehtävistä. Janne on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri valitsi KuntoApu-järjestelmän

Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus on 30.5.2011 kokouksessaan päättänyt (§ 102) hankkia lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinetietojärjestelmäpalvelun Polycon Oy:ltä.

HUS käynnisti 17.1.2011 julkaistulla hankintailmoituksella EU-kynnysarvon ylittävän hankintamenettelyn lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinetietojärjestelmäpalvelun hankinnasta. Hankintamenettelynä oli EU- kynnysarvot ylittävä nopeutettu rajoitettu hankintamenettely. Erittäin kattavan järjestelmäpalvelun pystyi tarjoamaan vain Polycon Oy, joka oli ainoa tarjouksen jätttäjä.

Polycon Oy:n tarjoama Kuntoapu-tietojärjestelmä on hankintapäätöksen mukaan alan markkinoiden ainoa valmis tuote. Järjestelmä vastaa niitä odotuksia, jotka HUS-alueen apuvälinetietojärjestelmälle on asetettu. Tietojärjestelmäpalvelu sisältää mm. seuraavat toiminnalliset kokonaisuudet:

  • Apuväline- ja lainausrekisteri sisältäen toiminnot apuväline- ja palvelutoiminnan hankintaan, huoltoon, kierrätykseen ja varastointiin.
  • Maksusitoumuskäytäntöjen hallinta.
  • Liittymät keskeisiin sidosjärjestelmiin.
  • Apuvälinetoiminnan seuranta ja raportointi.

Hankittava järjestelmäpalvelu korvaa käytöstä poistettavan kuntoutus- ja ostopalvelujärjestelmä AHA:n.

Sopimusneuvottelut käynnistetään hankintapäätöksen valitusajan umpeuduttua. Tehtävä sopimus on nelivuotinen, minkä lisäksi sitä voidaan jatkaa kaksi vuoden mittaisella optiojaksolla. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2012 alussa.

Lähde: HUS Hallitus, Pöytäkirja 30.05.2011, Pykälä 102

Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri aloitti Effector-järjestelmän käytön

Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri on ottanut Effector- kilpailutusjärjestelmän tuotantokäyttöön. Talven aikana järjestelmää on viimeistely EPSHP:n tarpeiden mukaisesti. Kilpailutusten valmistelu aloitettiin keväällä ja ensimmäinen järjestelmän kautta hallinnoitava tarjouspyyntö on julkaistu tänään.

Effectorin käyttöönoton myötä pitkään käytössä ollut CPO- kilpailutusjärjestelmä poistuu käytöstä.

Joko olet tutustunut Effectoriin? Tutustu hyötyihin ja ota ne käyttöösi!