Uutiset

Kysely palse.fi -portaalin palveluseteli- ja ostopalveluiden tuottajille

Toteutimme syyskuussa 2017 palse.fi -portaalia käyttäville palveluseteli- ja ostopalveluiden tuottajille kyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa heidän kokemuksiaan palse.fi -portaalin käytöstä sekä kerätä palautetta oman tuotekehitystyömme tueksi. Tuottajakyselyyn vastasi yhteensä 441 palse.fi -portaalia käyttävää yksityistä palveluntuottajaa.

Vastaava kysely toteutettiin edellisen kerran helmikuussa 2016, minkä jälkeen palse.fi -portaalin käyttö on laajentunut vahvasti. Tällä hetkellä portaalin kautta hallinnoitavista palveluista oman kokonaisuutensa muodostavat palveluasumisen palvelusetelit ja maksusitoumukset, joiden erityistarpeita on pyritty viime kuukausien kehitystyössä huomioimaan.

Toisin kuin muiden palveluiden osalta, palveluasumisen palveluntuottajat raportoivat kuukausittain portaalin kautta asukkaidensa poissaolojaksot. Portaali laskee palveluntuottajalle maksettavan korvauksen sekä asiakkaan omavastuuosuuden/asiakasmaksun määrän automaattisesti taustalle määriteltyjen korvaussääntöjen, tuottajan hinnaston ja asiakasmaksutietojen perusteella. Kuukausittain laskutettava summa vaihtelee asiakkaan poissaolojen mukaan. Muiden palveluiden osalta palvelutapahtumat raportoidaan heti niiden toteuduttua ja päätöksen kattama osuus käynnistä tai apuvälineestä on vakio.

Suurin osa palveluasumisen palveluntuottajista piti kuukausiraportin täyttämistä yksinkertaisena ja helppona ja koki kuukausiraportin helpottaneen ja nopeuttaneen palveluasumisen palveluseteli- ja maksusitoumusasiakkaiden keskeytysten raportointia.

Jokainen tuottajakyselyssä annettu palaute ja kommentti portaalin kehitykseen liittyen on luettu läpi. Kyselyn vastausten avulla pystyimme keräämään ja kartoittamaan kehitysideoita ja -toiveita, joita pystymme hyödyntämään kehitystyömme tukena.